NL FR EN

Algemene verkoopsvoorwaarden

versie 01/2019

Ondernemingsgegevens

BVBA Etalage Gouwy
Kortrijksesteenweg 139
B-9830 Sint-Martens-Latem
etalage@gouwy.be

Tel. +32 9 280 86 20
Fax +32 9 280 86 21

BTW BE 0419 158 378
RPR Gent

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Etalage Gouwy, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 139, 9830 Sint-Martens-Latem, België, BTW BE 0419.158.378, RPR Gent, (hierna “Etalage Gouwy” of “Verkoper”) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Etalage Gouwy moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Etalage Gouwy aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, tenzij anders medegedeeld door de Verkoper.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. Etalage Gouwy is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. Etalage Gouwy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product, opgegeven beschikbaarheid is indicatief. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Nadat het online winkelmandje gevuld werd door de Klant, kiest de Klant de leveringswijze. De verzendkosten en andere kosten worden na opgave van het leveringsadres berekend en doorgegeven. Pas na goedkeuring van deze duidelijk omschreven kosten en deze Voorwaarden kan de klant naar het betaalscherm gaan.

De klant dient de keuze te maken in welke hoedanigheid hij aankoopt; als Consument (particulier) of als Zakelijke klant. Als de Klant een bedrijfsnaam of een BTW-nr opgeeft, wordt hij niet geacht te handelen in hoedanigheid van consument, ook al werd dit anders opgegeven door de Klant. Na afhandeling (betaling) van dit order kan de hoedanigheid niet meer gewijzigd worden. Indien de Klant zijn hoedanigheid als consument toch nadien wenst te wijzigen naar zakelijk zal per afgewerkt order een administratiekost van 25 euro berekend worden door de Verkoper. Deze wijziging is kosteloos als er nog geen order geplaatst werd.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via bankkaart (Bancontact, Maestro, CB)
 • via kredietkaart (Visa, Mastercard)
 • via voorafgaande overschrijving op rekeningnummer BE51 4495 5802 0162 (KREDBEBB)

Na ontvangst van de betaling of de betalingsbevestiging zal de bestelling verstuurd worden.

Etalage Gouwy is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

De Klant heeft de mogelijkheid een online profiel aan te maken, om toekomstige bestellingen te vereenvoudigen. In dit online profiel worden enkel naam, adresgegevens en facturatiegegevens bewaard. Elektronische betalingen worden afgehandeld via de servers van PAY, wij hebben geen toegang tot de kaartgegevens.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Van zodra de betaling of de betalingsbevestiging ontvangen werd, zal Etalage Gouwy de bestelling verwerken en verzenden. De verzendwijze (post, pakketdienst, transporteur, …) wordt bepaald door Etalage Gouwy. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen met de Klant. Bij verzending ontvangt de Klant een mail met trackingcode van het pakket. Etalage Gouwy is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de bezorger.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de Klant geleverd enkele dagen na ontvangst van de betaling, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling.

Elke zichtbare beschadiging aan de verpakking of ontbrekend pakket moet vermeld worden op de vrachtbrief (papier of digitaal) op het ogenblik van de levering.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld schriftelijk gemeld worden aan de Etalage Gouwy.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Verkoper was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Etalage Gouwy.

De klant die niet in hoedanigheid van consument aankoopt, beschikt niet over een herroeppingsrecht. Als de Klant een bedrijfsnaam of een BTW-nr opgeeft, wordt hij niet geacht te handelen in hoedanigheid van consument.

De Klant (consument) heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Etalage Gouwy, Kortrijksesteenweg 139, B-9830 Sint-Martens-Latem, tel. +32 9 280 86 20, fax +32 9 280 86 21, etalage@gouwy.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Etalage Gouwy heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Etalage Gouwy, Kortrijksesteenweg 139, B-9830 Sint-Martens-Latem. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Etalage Gouwy zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Etalage Gouwy alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Etalage Gouwy op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Etalage Gouwy wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Etalage Gouwy geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Etalage Gouwy betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van speciaal voor de Klant bestelde goederen (niet-voorraadartikelen, grote hoeveelheden, …).
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • reeds gebruikte producten of producten waarvan het prijs- of identificatielabel verwijderd werd;
 • producten afgehaald door de klant of zijn afgevaardigde in de magazijnen van Etalage Gouwy.

Artikel 8: Garantie

Professionele klanten: De waarborg op onze producten is deze die door de fabrikanten wordt geleverd. De waarborg beperkt zich tot het vervangen van het product, met uitsluiting van enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van dit defect. De waarborg is niet van toepassing bij vrijwillige degradatie of slecht gebruik van het product.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Etalage Gouwy.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Etalage Gouwy zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Etalage Gouwy is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 280 86 20, via e-mail op etalage@gouwy.be of per post op het volgende adres: Kortrijksesteenweg 139, B-9830 Sint-Martens-Latem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Etalage Gouwy beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 150 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Etalage Gouwy zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot aan de betaling van alle door de koper, uit welke hoofde dan ook, aan de Verkoper, verschuldigde bedragen. De Koper is, tot de integrale betaling, gehouden toezicht uit te oefenen over de geleverde goederen, hij neemt bovendien elk risico van verlies of schade ten zijnen laste.

Bovendien zal de verkoper niet verplicht zijn verdere leveringen uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, alvorens de vervallen sommen vereffend zijn.

Artikel 11: Privacy

Bij Etalage Gouwy vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacy beleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of website kunt u ons steeds contacteren.

Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (hierna GDPR) van mei 2018.

Privacy en GDPR

 1. Wie wordt beschermd door dit privacy beleid?

Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

 1. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

De verwerking van gegevens slaat op elke actie die uitgevoerd wordt op en met gegevens. Daaronder valt onder andere het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Etalage Gouwy. Voor specifieke vragen rond de gegevens en de verwerking daarvan kunt u terecht op ons algemeen telefoonnummer.

 1. Welke gegevens verwerken we?

Gegevens die bezoekers achterlaten op onze website (naam, e-mail, telefoon).Analytische gegevens die we verkrijgen door middel van cookies en de Google Analytics pixel. Gegevens van onze klanten.

 1. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

Etalage Gouwy verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Etalage Gouwy gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Analytische gegevens verkregen op de website www.gouwy.be wordt automatisch geanonimiseerd en kan Etalage Gouwy niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren of te contacteren. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren indien nodig.

Etalage Gouwy verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

 1. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Bij Etalage Gouwy staan alle gegevens op de servers van Mink nv. Die zijn van buitenaf niet toegankelijk en worden beschermd door een firewall. Van deze gegevens maken wij ook een drievoudige back-up. Deze 3 back-ups staan niet met elkaar in verbinding en 2 ervan worden ook niet in Mink zelf bewaard. Op die manier zijn onze gegevens steeds toegankelijk voor ons, maar toch beschermd. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Etalage Gouwy heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 1. Wat als het toch misloopt met de beveiliging van uw gegevens?

Onder de GDPR dient Etalage Gouwy elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur te melden aan alle betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Omdat verlies, beschadiging, of diefstal van deze gegevens de werking van Etalage Gouwy kan schaden, zullen wij ook dit communiceren met onze klanten als dat relevant is.

 1. Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

Etalage Gouwy verbindt er zich toe uw gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

 1. Hoe bepaalt u als klant welke persoonsgegevens we mogen gebruiken en hoe?

Klanten van Etalage Gouwy in de hoedanigheid van hun bedrijf hebben in principe geen zeggenschap over wat wij met hun bedrijfsgegevens doen. Bij commerciële e-mails bestaat wel steeds de mogelijkheid tot uitschrijven. Voor vragen contacteert u onze DPO.

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Bent u een natuurlijke persoon dan heeft u te allen tijd recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen, te laten overdragen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met onze DPO via telefoon of e-mail.

 1. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van natuurlijke personen worden maximaal 5 jaar bijgehouden. Gegevens van klanten mogen we blijven behouden, want deze vallen niet onder de GDPR-gegevens in legale en historische documenten mogen wij blijven behouden zolang Etalage Gouwy bestaat.

 1. Hoe zit het met onze websites, cookies en mobiele apps?

Etalage Gouwy maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Op onze websites vragen wij u in bepaalde gevallen om informatie (bijvoorbeeld in het contactformulier).

Etalage Gouwy BVBA heeft geen mobiele apps.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Etalage Gouwy om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Etalage Gouwy. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. (Zo het geschil ratione summae behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter is enkel het Vredegerecht te Deinze bevoegd.)

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

Onderstaand het formulier voor herroeping


Formulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan BVBA Etalage Gouwy, Kortrijksesteenweg 139, B-9830 Sint-Martens-Latem, tel. +32 9 280 86 20, fax +32 9 280 86 21, etalage@gouwy.be :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Klantennr.:

Reden van herroeping: (is niet verplicht, maar helpt ons onze dienstverlening te verbeteren)

 

Handtekening van consument(en)

Datum :


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.